ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Google Workspace for Education

ระบบบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำหรับบุคลากร นิสิต นักเรียน ภายใต้การให้บริการ Google Workspace for Education เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ ภายในมหาวิทยาลัย ที่ข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอยู่ในคลาวน์ ทำให้เข้าถึงข้อมูลได้ในทุกที่ ทุกเวลา และสิ่งนี้จะเข้ามาช่วยให้การทำงานร่วมกันในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยแอปพลิเคชั่นที่มีมากถึง 18 แอปพลิเคชั่น

ผู้มีสิทธิ์ใช้งานและขนาดพื้นที่ Google Cloud สำหรับใช้งาน
1. บุคลากรของมหาวิทยาลัย บัญชีละ 25 GB
2. นิสิต
ของมหาวิทยาลัย บัญชีละ 10 GB

3. นักเรียนสังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม บัญชีละ 10 GB
4. คณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
บัญชีละ 20 GB

การขอรับบริการบัญชีเข้าใช้งาน

1. บุคลากร ติดต่อด้วยตนเอง ณ จุดให้บริการ งานบริการนวัตกรรมดิจิทัล สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการบี ห้อง B311

2. นิสิต จะได้รับบัญชีเข้าใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยนิสิตสามารถทดลอง Login เข้าใช้งานด้วย

Username : รหัสประจำตัวนิสิต@msu.ac.th
Password : Pw@หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก


3. หากมีปัญหาการเข้าใช้งาน ลืมรหัสผ่าน ติดต่อผ่านระบบออนไลน์ https://portal.msu.ac.th

แนวปฏิบัติในการลงชื่อเข้าใช้งาน

สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Username : ชื่อที่สำนักคอมพิวเตอร์สร้างให้@msu.ac.th
Password : Pw@หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

สำหรับนิสิต นักเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Username : รหัสนิสิตหรือรหัสนักเรียน@msu.ac.th
Password : Pw@หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

* หมายเหตุ : รหัสผ่าน (Password) เป็นเพียงรหัสตั้งต้นเท่านั้น หลังจากลงชื่อเข้าใช้งานระบบในครั้งแรกแล้วแนะนำให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านทันที

แจ้งปัญหาการใช้งานอีเมล์

  • เบอร์โทรศัพท์ 043754352

  • เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2435

  • Facebook : Facebook