ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

  • บรรยากาศการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเรื่อง บัญชีการเข้าใช้งาน Google Apps for Education เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2558 โดยวิทยากรจาก Crm Charity Foundation
 
https://drive.google.com/a/msu.ac.th/file/d/0BwpqLUYoSWGkdXh3eDgtM3lqZ1U/view?usp=drive_web
 
https://drive.google.com/a/msu.ac.th/file/d/0BwpqLUYoSWGkZTQ1NUJlZUpHc28/view?usp=drive_web
 

 
https://drive.google.com/a/msu.ac.th/file/d/0BwpqLUYoSWGkdGk3Vy0tMzBfcXc/view?usp=drive_web
 
https://drive.google.com/a/msu.ac.th/file/d/0B-tjBpIyM9BnYWhiZC1EUVVhVzA/view?usp=drive_web
 
https://drive.google.com/a/msu.ac.th/file/d/0BwpqLUYoSWGkVkUycUFqbWRlUE0/view?usp=drive_web
 
https://drive.google.com/a/msu.ac.th/file/d/0B-tjBpIyM9BnVlo2dUk1TlRxRWs/view?usp=drive_web
 
https://drive.google.com/a/msu.ac.th/file/d/0B-tjBpIyM9BndDAxMHVJekZUVFk/view?usp=drive_web
 
https://drive.google.com/a/msu.ac.th/file/d/0B-tjBpIyM9BnQXFfTzFVcG43Z2M/view?usp=drive_web
 
https://drive.google.com/a/msu.ac.th/file/d/0B-tjBpIyM9Bnb053ZEtKa1FlcTQ/view?usp=drive_web
 
https://drive.google.com/a/msu.ac.th/file/d/0B-tjBpIyM9BnQ2JlWVBtYVdBcnM/view?usp=drive_web
 
https://drive.google.com/a/msu.ac.th/file/d/0B-tjBpIyM9BnX2xrWmdIa2gtRDA/view?usp=drive_web
 
https://drive.google.com/a/msu.ac.th/file/d/0B-tjBpIyM9BnRkxYRmZTeXZSNlU/view?usp=drive_web
 
https://drive.google.com/a/msu.ac.th/file/d/0B-tjBpIyM9BnOGMzYzBPSnoxcFE/view?usp=drive_web
 
https://drive.google.com/a/msu.ac.th/file/d/0B-tjBpIyM9BnbjI2ZFNwMGE2UEk/view?usp=drive_web
 
https://drive.google.com/a/msu.ac.th/file/d/0B-tjBpIyM9Bna29IV3NPamtBY1U/view?usp=drive_web
 
https://drive.google.com/a/msu.ac.th/file/d/0B-tjBpIyM9BnNnZnVTNBam5SakU/view?usp=drive_web
 
https://drive.google.com/a/msu.ac.th/file/d/0B-tjBpIyM9BnS2dMR2Vvc0JTNkk/view?usp=drive_web
 
https://drive.google.com/a/msu.ac.th/file/d/0B-tjBpIyM9BnSE1SdHRhamlNZGc/view?usp=drive_web
 
https://drive.google.com/a/msu.ac.th/file/d/0B-tjBpIyM9BndnlnVDRyWWl6b2s/view?usp=drive_web
 
https://drive.google.com/a/msu.ac.th/file/d/0B-tjBpIyM9BnUmxZRWJZVUMxWGc/view?usp=drive_web
 
https://drive.google.com/a/msu.ac.th/file/d/0B-tjBpIyM9BnVHBQcFlpbGRUWnM/view?usp=drive_web
 
https://drive.google.com/a/msu.ac.th/file/d/0B-tjBpIyM9BnXzBFV0sxOG9VaGc/view?usp=drive_web
 
https://drive.google.com/a/msu.ac.th/file/d/0B-tjBpIyM9BnN3h1emd6dV9mU1k/view?usp=drive_web
 
https://drive.google.com/a/msu.ac.th/file/d/0B-tjBpIyM9Bnc0hIRTB3QktJUms/view?usp=drive_web
 


 
https://drive.google.com/a/msu.ac.th/file/d/0B-tjBpIyM9BnSWw1ZkVqcVRkUWc/view?usp=drive_web
 
https://drive.google.com/a/msu.ac.th/file/d/0B-tjBpIyM9BnYnNaclFYLXlpOUE/view?usp=drive_web
 
https://drive.google.com/a/msu.ac.th/file/d/0B-tjBpIyM9BnVVROMk1tRG1qZlE/view?usp=drive_web
 
https://drive.google.com/a/msu.ac.th/file/d/0B-tjBpIyM9BnclFEMDIydTd6ZnM/view?usp=drive_web
 

 
https://drive.google.com/a/msu.ac.th/file/d/0B-tjBpIyM9Bndzc5RHljZzFmSjA/view?usp=drive_web
 
https://drive.google.com/a/msu.ac.th/file/d/0BwpqLUYoSWGkcXlzV0RpT1RiR2c/view?usp=drive_web
 
https://drive.google.com/a/msu.ac.th/file/d/0B-tjBpIyM9BnUjVsTkEwYkhUNm8/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/a/msu.ac.th/file/d/0BwpqLUYoSWGkRmwzLXlxaThILTQ/view?usp=drive_web

 
https://drive.google.com/a/msu.ac.th/file/d/0B-tjBpIyM9BnUE1kTmlVX3ZZZ0U/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/a/msu.ac.th/file/d/0BwpqLUYoSWGkZDBqdEhZRGsyNE0/view?usp=drive_web

 
https://drive.google.com/a/msu.ac.th/file/d/0BwpqLUYoSWGkOE1rMDhrSjlwS0U/view?usp=drive_web
 

 
https://drive.google.com/a/msu.ac.th/file/d/0BwpqLUYoSWGkNzJVdDh0QWxFVHc/view?usp=drive_webhttps://drive.google.com/a/msu.ac.th/file/d/0B-tjBpIyM9BnS3RpcUV1NnRFUWc/view?usp=drive_web
 
https://drive.google.com/a/msu.ac.th/file/d/0B-tjBpIyM9BnNmJWZE92NzFlRUk/view?usp=drive_web
 https://drive.google.com/a/msu.ac.th/file/d/0BwpqLUYoSWGkQWFaZUJWWWE2SFk/view?usp=drive_web https://drive.google.com/a/msu.ac.th/file/d/0BwpqLUYoSWGkSXRzaG1ndG1mcjA/view?usp=drive_web