กิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีกับ Google Apps for Education 21 กันยายน 2558เว็บไซต์รวบรวมข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับ  Google Apps for EducationWhat is Google Apps for Education?

         Google Apps For Education หรือ Google Apps สำหรับการศึกษา คือ ชุดของฟรีอีเมลล์จาก Google และเครื่องมือต่างๆ เป็นแบบระบบเปิดในการทำงานร่วมกัน  เปิดกว้างสำหรับท่านอาจารย์ นักเรียน นิสิตและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตัวอย่างเครื่องมือที่เป็นที่นิยมใช้ที่ท่านรู้จักดี เช่น อีเมล (G mail), เอกสาร (Docs), ปฏิทิน (Calendar) ,ไดรว์ (Drive) พี้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล, (Site) พิ้นที่ในการจัดการสร้างเว็บไซต์ของตัวเอง และ (Classroom) ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งเครื่องมือทั้งหลายเหล่านี้จะใช้สำหรับในการเรียนการศึกษาและใช้ในชีวิตประจำวันของเรา บริการดีๆ จาก Google ที่ให้เราได้ใช้งานทำให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้ทุกเวลาไม่ว่าจะผ่านอุปกรณ์ประเภทใด


แนวปฏิบัติในการลงชื่อเข้าใช้งาน

 สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถเข้าใช้งานระบบได้โดยการลงชื่อเข้าใช้งานที่หน้าเว็บไซต์ https://mail.msu.ac.th โดยเลือกเริ่มต้นใช้งานอีเมล์ระบบใหม่จาก Google Apps for Education โดยมีรายละเอียดดังนี้

Username : อีเมล์ระบบเดิม@msu.ac.th
Password  : รหัสบัตรประจำตัวประชาชน

* หมายเหตุ : รหัสผ่าน (Password) เป็นเพียงรหัสตั้งต้นเท่านั้น หลังจากลงชื่อเข้าใช้งานระบบในครั้งแรกแล้วแนะนำให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีโดยสามารถดูขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่านได้ที่นี่


                       สำหรับนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
         นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อนจะลงชื่อเข้าใข้งานระบบต้องไปตรวจสอบข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้งานของตนเองก่อนโดยสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ http://ccservice.msu.ac.th ซึ่งรายละเอียดและขั้นตอนการตรวจสอบสามารถดูได้ที่นี่ และเมื่อตรวจสอบข้อมูลของตนเองเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าใช้งานระบบได้โดยการลงชื่อเข้าใช้งานที่หน้าเว็บไซต์ gmail.com โดยเลือกเริ่มต้นใช้งานอีเมล์ระบบใหม่จาก Google Apps for Education โดยมีรายละเอียดดังนี้


Username : <ชื่อผู้ใช้ที่ตรวจสอบ>@msu.ac.th
Password  : รหัสบัตรประจำตัวประชาชน

* หมายเหตุ : รหัสผ่าน (Password) เป็นเพียงรหัสตั้งต้นเท่านั้น หลังจากลงชื่อเข้าใช้งานระบบในครั้งแรกแล้วแนะนำให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีโดยสามารถดูขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่านได้ที่นี่
ลงชื่อเข้าใช้งานคลิกที่นี่

คำแนะนำสำหรับเริ่มต้นการใช้งาน
แจ้งปัญหาการใช้งานอีเมล์ คลิกที่นี่