สำนักคอมพิวเตอร์ มหาิวทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ B
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754350 ต่อ 2455,2445 หรือ 043-754352  เว็บไซต์ www.cc.msu.ac.th


https://www.facebook.com/gappsmsu

https://plus.google.com/u/0/communities/111673295518427642833