backup begin

Tips & Tricks: 


Sign In Google Apps:
        
       Google Mail. (การใช้งานระบบอีเมล์)
 
           Google Docs.  (การสร้างเอกสารออนไลน์ "word")

           Google Sheet. (การสร้างเอกสารออนไลน์ "Excel") 

           Google Slide.  (การสร้างเอกสารออนไลน์ "Power Point")
 • การเข้าใช้งาน Google Slide
 • การสร้าง Slide
 • การแชร์ Slide ใช้งานร่วมกัน
 • การเปลี่ยนชื่อ Slide
 • การย้าย Slide ระหว่างโฟลเดอร์
 • การแสดงความคิดเห็นใน Slide

           Google Drive. (พื้นที่จัดเก็บข้อมูล) 
 • การสร้างโฟล์เดอร์
 • การอัปโหลดไฟล์
 • การอัปโหลดโพล์เดอร์
 • การแชร์ไฟล์หรือโฟล์เดอร์ใช้ร่วมกันกับเพื่อน
 • การลบไฟล์หรือโฟล์เดอร์
 • การดาวน์โหลดไฟล์หรือโพล์เดอร์

           Google Sites. (สร้างเว็บไชต์ของตัวเอง)
 • การเข้าใช้งาน Google Sites
 • การสร้าง Sites
 • การเปลี่ยนภาษา
 • การสร้างหน้าแรก
 • การเพิ่มลบแก้ไขข้อความ
 • การสร้างหน้าย่อย
 • การลบชื่อหน้าเว็บ และหน้าย่อย
 • การแทรกข้อมูลใน Sites
 • การตกแต่ง Sites
 • การลบ Sites


        
Comments